Kako promeniti birački centar? / Si ta ndryshoni Qendrën e Votimit?

10.09.2019 - 10:25
Izbori

Centralna izborna komisija omogućava svim biračima promenu Biračkog centra, putem online aplikacije  http://www.kqz-ks.org/Sr/sherbimet-per-votuesit/lista-votuese/    

Birački centar možete promeniti i u kancelariji Opštinske izborne komisije popunjavanjem obrasca za promenu Biračkog centra.

Zahtev za promenu biračkog centra možete predati do 14. Septembar 2019.


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mundëson të gjithë votuesve të ndërrojnë Qendrën e Votimit, përmes aplikacionit online  http://www.kqz-ks.org/sherbimet-per-votuesit/lista-votuese/

Ndërrimin e Qendrës së Votimit mund ta bëni edhe në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, duke plotësuar formularin për ndërrim të Qendrës së Votimit.

Ndërrimin e qendrës së votimit mund ta bëni deri më 14 shtator 2019.

Pax logo Logo projekta Nsi logo