Odeljenje za opštu administraciju i kadrovska pitanja

Odeljenje za opštu administraciju i kadrovska pitanja: Ranko Nedeljković

Kontakt: rankomilos@yahoo.com

Organizaciona struktura Odeljenja za opštu administraciju i kadrovska pitanja

Uslužni centar za građane

 • Davanje informacija građanima i pravnim licima o načinu i postupku ostvarivanja njihovih prava pred organima Opštinske uprave;
 • Davanje informacija građanima o poslovima iz nadležnosti opštinskih odeljenja i Skupštine opštine;
 • Pruža administrativnu pomoć strankama;
 • Neposredni prijem zahteva od stranaka za ostvarivanje prava pred organima Opštinske uprave;
 • Razvrstavanje predmeta po sadržini materije i po odeljenjima Opštinske uprave;
 • Evidentiranje predmeta u osnovne evidencije sistemom kartoteke;
 • Združivanje akata i dostavljanje predmeta i akata organima Opštinske uprave;
 • Obaveštavanje stranaka o stanju rešavanja njihovih zahteva;
 • Izdavanje akata građanima kojima je odlučivano po njihovom zahtevu (rešenja, dozvola, saglasnosti, uverenja, potvrda i dr.);
 • Prijem primedbi, predloga i sugestija građana;
 • Druge poslove iz ove oblasti u skladu sa Zakonom i Statutom Opštine.

 

Matična služba

 

 • Vrši upis rođenih, venčanih i umrlih u matične knjige; 
 • Obavlja poslove u vezi priznavanja očinstva i određivanja imena dece;
 • Vrši naknadne promene i upise u matične knjige;
 • Vrši upis dece rođene van Kosova;
 • Popunjava statističke listiće za sve redovne upise;
 • Vrši beleške o usvojenju;
 • Radi izveštaje i iste dostavlja nadležnim organima; 
 • Dostavlja izvode iz matične knjige rođenih za upise u tekućoj godini nadležnom organu radi određivanja jedinstvenog matičnog broja građana - JMBG;
 • Izdaje izvode iz matičnih knjiga i vodi evidenciju o izdatim izvodima;
 • Prima izveštaje o zaključenju braka i presude o razvodu braka i na osnovu toga vrši odgovarajuće izmene i dopune u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
 • Izdaje uverenje da je neko lice u životu;
 • Izdaje uverenje o prebivalištu, o zajedničkom životu, o bračnom statusu, o privremenom boravku;
 • Izdaje potvrdu identiteta;
 • Izdaje uverenje o starateljstvu nad članovima porodice;
 • Izdaje porodičnu potvrdu za penzionere;
 • Vrši overu fotokopije dokumenata na osnovu originala;
 • Izdaje izvod rođenih, umrlih, venčanih;
 • Izdaje smrtovnicu;
 • Obavlja sklapanje braka, sklapanje braka sa stranim državljaninom;
 • Vrši upis brakova sklopljenih van Kosova;
 • Izdaje uverenje o državljanstvu;
 • Vrši promenu ličnog imena; 
 • Vrši druge promene po specifikacijama i na ad hoc bazi.

 

Arhiva: Službenik za arhivu

 

 • Prijem završenih predmeta u arhivu;
 • Raspoređivanje predmeta po klasifikacionim znacima;
 • Vođenje kartica iz aktivne u pasivnu arhivu;
 • Odlaganje završenih predmeta;
 • Selekcija i odvajanje završenih predmeta iz arhivskog depoa za arhivsku građu i registarski materijal;
 • Izrada predloga liste registratorskog materijala;
 • Davanje predmeta iz arhive po zahtevu i nalogu; 
 • Saradnja sa glavnom arhivom Kosova;
 • Vođenje rokovnika i arhivske knjige;
 • Stara se da arhiviranje i čuvanje  važnih opštinskih dokumenata bude na zadovoljavajućem nivou; 
 • Stara se i prati zakonske rokove koji se odnose na arhiviranje dokumenata; 
 • Vrši sistematizaciju predmeta, odnosno dokumenata prema godinama; 
 • Priprema periodične i godišnje izveštaje i vrši i druge poslove po nalogu direktora odeljenja za opštu upravu. 

 

Služba za informacionu tehnologiju – IT

 

 • Vrši instaliranje programa (softvera) potrebnih za rad opštinske uprave i pruža zaposlenima neophodnu obuku u pogledu primene pojedinih programa;
 • Stara se o zaštiti baze podataka i arhiviranju podataka u skladu sa propisima;
 • Vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu,
 • Otklanja zastoj u radu opreme;
 • Vodi i ažurira veb sajt opštine;
 • Obavlja druge poslove na zahtev direktora odeljenja.

 

Služba za skupštinske poslove

 

 • Priprema i obrađuje akte i materijal za sednice Skupštine i skupštinske komisije, organizuje i učestvuje u pripremi sednica Skupštine i njenih komisija;
 • Obrađuje i priprema dokumentaciju sa sednica Skupštine i njenih komisija;
 • Obrađuje akte Skupštine u postupku ustavnosti i zakonitosti usvojenih akata;
 • Neposredno učestvuje u vođenju zapisnika sa sednica Skupštine i radnih tela, pisanje i štampanje zapisnika;
 • Preko opštinskog dostavljača, dostavlja odbornicima Skupštine opštine i drugim relevantnim činiocima dostavlja materijal za sednice Skupštine i njenih komisija;
 • Vrši pravno-tehničku obradu odluka i drugih akata usvojenih od strane Skupštine i iste dostavlja Ministarstvu za lokalnu samoupravu i drugim relevantnim opštinskim i centralnim organima vlasti;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu izvršno i zakonodavnog organa lokalne uprave;
 • Stara se o primeni Zakona o upotrebi jezika i prevodu svih zvaničnih akata opštine na zvanične jezike.

 

Služba za prevođenje: Prevodilac

 

 • Vrši prevod svih opštinskih dokumenata na zvanične jezike u upotrebi u cilju poštovanja ravnopravnosti upotrebe jezika u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika
 • Vrši prevođenje dokumenata koji zvanično stižu opštinskoj upravi od strane Vlade, ministarstava, vladinih agencija, opština i drugih institucija

 

Kancelarija za ravnopravnost polova i ljudska prava: Službenik za Polnu Ravnopravnost

 

 • Priprema uputstva i opštinsku strategiju o zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti polova i stara se o njihovoj primeni unutar Opštine;
 • Sarađuje sa pravnom institucijom Zaštitnik građana (ombudsman), službom za zaštitu ljudskih prava i kancelarijom za ravnopravnost polova u okviru Ministarstva za lokalnu samoupravu, radi na zaštiti prava građana i nadgleda sprovođenje preporuka koje je opštini uputio zaštitnik građana (ombudsman) ili nadležna institucija;
 • Vrši analizu, ocenjuje i procenjuje primenu načela ljudskih prava i načela ravnopravnosti polova unutar opštine i o tome obaveštava i daje preporuku nadležnim organima lokalne uprave;
 • Stara se o primeni zakona i podzakonskih akata koji garantuju polnu ravnopravnost, jednake mogućnosti i prava za lica sa invaliditetom i/ili lica sa ograničenim sposobnostima i manjinskih zajednica;
 • Stara se da pravni akti lokalne uprave koji su usvojeni u Skupštini Opštine štite sva zakonom zagarantovana ljudska prava, kao i o njihovoj primeni u praksi; 
 • Predlaže izmenu i/ili dopunu pravnih akata i strategija lokalne uprave u cilju bolje zaštite ljudskih prava, ispunjavanja standarda i sprečavanja bilo kakvog oblika diskriminacije u pogledu ljudskih prava ili ravnopravnosti polova;  
 • Omogućava i vrši promociju ljudskih prava u saradnji sa međunarodnim organizacijama, udruženjima građana, vladinim i nevladinim organizacijama;
 • Prima žalbe građana i zaposlenih u pogledu kršenja ljudskih prava i pruža pravnu pomoć i drugu neophodnu podršku i pomoć ovim licima u pogledu zaštite ljudskih prava;
 • Organizuje aktivnosti i akcije kao što su seminari, radionice, stručna usavršavanja i predavanja, okrugli stolovi i drugo, a koje imaju za cilj da podignu svest radnika opštine o zaštiti ljudskih prava; 
Pax logo Logo projekta Nsi logo