Odeljenje za evropske integracije i ekonomski razvoj

Odeljenje za evropske integracije i ekonomski razvoj je formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za evropske integracije i ekonomski razvoj

Služba za evropske integracije

 • Kancelarija za Evropske integracije usko sarađuje sa evropskom agencijom za integraciju (EA) u cilju usklađivanja aktivnosti u okviru procesa evropske integracije;
 • Koordinira sprovođenje zadataka opštine koje proizilaze iz plana delovanja za evropsko partnerstvo;
 • Monitoriše i izveštava o aktivnostima opštinske uprave a u vezi sa obavezama sa strateškim dokumentima Vlade Kosova;
 • Usko sarađuje sa centralnim organima u cilju sprovođenja strateskih dokumenata Vlade;
 • Obezbeđuje informisanje i intenzivno komuniciranje unutar opštine, u vezi sa aktivnostima koje su vezane sa evropskim pitanjima;
 • Sačinjava tromesečne izveštaje o svojim aktivnostima na planu evropskih integracija;
 • Za svoj rad odgovara direktoru odeljenja.

Služba za ekonomski razvoj: Rukovodilac sektora za ekonomiju,Sluzbenik razvoja (ekonomski razvoj) (formirano)

 • Izrađuje planove i strategije za održivi ekonomski razvoj opštine i konkretne planove za razvoj industrije;
 • Izrađuje planove za korišćenje ekonomskih izvora unutar opštine;
 • Stvara održive uslove za podsticaj i razvoj malih i srednjih preduzeća;
 • Stvara neophodne uslove za razvoj partnerstva na relaciji opštinska vlast-udruženje preduzetnika, potencijalnih preduzetnika i domaćih i stranih donatora;
 • Privlačenje domaćih i stranih investitora;
 • Pružanje podrške privrednim subjektima na lokalnom nivou;
 • Umrežavanje sa institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou;
 • Učestvuje u pripremi i sprovođenju marketinga i promotivnih aktivnosti;
 • Razvijanje partnerstva između javnog i privatnog sektora;
 • Podrška nezaposlenima. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo