Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za budzet i finansije: Mirjana Alagić, VD glavni finansijski službenik

Kontakt: mirajovicalagic75@gmail.com

Organizaciona struktura Odeljenja za budžet i finansije

Služba za izradu budžeta

 • Daje predlog ekonomskih smernica opštinskoj upravi, 
 • Donosi stručno uputstvo za sastavljanje nacrta budžeta koji sadrži glavne smernice za opštinsku upravu, 
 • Dostavlja uputstva korisnicima budžeta,
 • Analizira zahteve za finansiranje direktnih budžetskih korisnika i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, 
 • Priprema i učestvuje u izradi nacrta budžeta opštine, sastavlja Odluku o budžetu, Odluku o izmeni i dopuni budžeta,
 • Učestvuje u izradi finansijskih planova budžetskih korisnika,
 • Obaveštava korisnike budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama  istih, 
 • Prati realizaciju tekuće budžetske rezerve i neposredno vodi evidenciju o tome,
 • Prati promenu finansijskih planova direktnih korisnika budžeta, 
 • Vrši eventualne promene i prosleđuje izmenjeni budžet trezoru, 
 • Vrši obradu zahteva za dodatnim sredstvima opštinskih organa i Skupštine Opštine,
 • Vrši obradu mesečnog izveštaja o izvršenim isplatama plata zaposlenih i o tome  redovno izveštava Ministarstvo finansija.

 

Služba za računovodstvo i blagajna:Blagajnik (formirano)

 • Dokumentuje i analizira poslovanje tako što obezbeđuje informacije o finansijskim tokovima;

ïVrši obračun plata radnika Skupštine Opštine i opštinske uprave, 

 • Vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja;
 • Sastavlja periodične obračune i završni račun, vrši obračun poreza i sastavlja poreski bilans;
 • Organizuje i koordinira rad računovodstva interno i sa drugim odeljenjima;
 • Obezbeđuje kvalitet tako što se pridržava važećih propisa, zakona i dobre prakse u radu;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora odeljenja;
 • Blagajnik rukuje gotovim novcem i vodi dnevnik blagajne;
 • Vrši sve isplate u okviru organa opštine;

 

Služba za prihode: Službenik za finansijske prihode (formirano)

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza, 
 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica,
 • Ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica, 
 • Priprema bazu podataka za štampanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, 
 • Priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja, 
 • Pojedinačno unosi podatak o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, 
 • Predlaže nalogodavcu budžeta planiranje i mere za realizaciju prihoda,
 • Izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju i obavlja druge poslove po nalogu direktora odeljenja za budžet i finansije. 

 

Služba za porez na imovinu

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode, za koje se rešenjem utvrđuje obaveza, prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica;
 • Ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica;
 • Priprema bazu podataka za štampu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica;
 • Priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja;
 • Izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju.

 

Služba trezora: Službenik za isplatu (formirano)

 • Obavlja poslove knjiženja po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u glavnoj knjizi trezora;
 • Vrši sravnjenja sa pomoćnim knjigama i sastavlja bilanse i izveštaje;
 • Sastavlja godišnje račune, informacije o godišnjem računu i godišnje račune konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti;
 • Obavlja poslove evidentiranja prihoda, primanja i izvršenih pojedinačnih rashoda;
 • Sprovodi postupak evidentiranja odobrenih izmena i preusmeravanja apropriacija;
 • Obavlja i druge poslove koje odredi direktor odeljenja.
Pax logo Logo projekta Nsi logo